OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.armytraining.sk.
Obchodné meno: Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING
IČO: 44049081
Miesto podnikania: 96225 Slatinské Lazy 282
Email: eshop@armytraining.sk Tel. číslo: 0908 888 388

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránke eshop.armytraining.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

1. Objednanie tovaru
Odoslaním objednávky zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v systéme ako predbežná objednávka. Predbežná objednávka nie je záväzná, slúži iba k upresneniu požiadaviek kupujúceho. Po obdržaní objednávky bude do 24 hodín kupujúcemu zaslaný email s podrobnosťami objednávky. Po potvrdení sa objednávka stáva záväznou.

2. Zrušenie objednávky predávajúcim
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informacie, zákazník nedostupný, nereaguje na e-maily,...), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 14 pracovných dní.

3. Ceny tovaru
Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny uvedené v inernetovom obchode sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu.

4. Platobné podmienky
Za tovar sa dá platiť prevodom na účet alebo v hotovosti za dobierku.
Prevod na účet: Kupujúci platí za tovar vopred prevodom na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po prijatí ceny za tovar. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné podľa hmotnosti celej objednávky.

Číslo účtu predávajúceho je 0403418508/0900

5. Doprava
Zaručujeme doručenie na adresu, ktorú si zákazník určí pri vytváraní objednávkyť. Zásielky odosielame Slovenskou poštou. Cena za odoslanie podľa hmotnosti zásielky: do 0,5 kg = 2 EUR, 0,5 - 2 kg = 4.00 EUR, 2 - 5 kg = 5.00 EUR, 5kg a viac = 6.00 EUR. Pri platbe na dobierku účtujeme dodatočné 1 EUR za dobierku.

Zaslanie do Českej republiky: Zaručujeme doručenie priamo na adresu zákazníka. Výška poplatku za dopravu kuriérskou službou je od 8 EUR za balík.

6. Dodacia lehota
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Tovar na sklade expedujeme do 24 hodín (počas pracovného týždňa), tovar od tuzemských dodávateľov do 10 dní a pri tovare od zahraničných výrobcov to môže byť až 21 dní.

7. Reklamácie

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar neprevezmite a ihneď na mieste spíšte s vodičom reklamačný protokol. O tejto situácii nás informujte na eshop@armytraining.sk alebo na telefónnom čísle 0908 888 388. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky, a to e-mailom na eshop@armytraining.sk, kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt,číslo objednávky a opis poškodeného tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať.

Záruka

Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ sa neudáva inak. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodbornou manipuláciou a zaobchádzaním.

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy v tejto lehote a dodržanie nižšie uvedených podmienok je garanciou vrátenia plnej kúpnej ceny:

  • kontaktujte nás na eshop@armytraining.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

  • tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a návodu)

  • peniaze Vám budú vrátené poukážkou alebo prevodom na Váš účet po fyzickom prijatí vráteného tovaru na náš sklad

  • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho


Reklamačný poriadok

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim (ďalej len "RP").

Úvodné ustanovenia


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Army Training shop je Ing. Patrik Žitník, Army Training, Slatinské Lazy 282, 962 25 Slatinské Lazy.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/-ov alebo služby/-ieb).

3. Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, predávajúci môže sumu na vrátenie znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom, s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

6.Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz (OP) za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov).


7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretých medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie reklamačného poriadku.


8. Ochrana osobných údajov

Firma Armytraining rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje zákazníkov. Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne cez náš e-shop s tým, že budete nakupovať ako neregistrovaný zákazník.

Prevádzkovateľ e-shopu eshop.armytraining.sk (Army Training Shop) týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Na základe uvedeného zákona plynie prevádzkovateľovi e-shopu aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, že pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytne prevádzkovateľ e-shopu nevyhnutne potrebné údaje externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky (meno a dodacia adresa, prípadne mobilný telefón).

Podľa § 20, ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ e-shopu eshop.armytraining.sk súčasne zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti zákazníka (stačí zaslať e-mailom na eshop@armytraining.sk), vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Spoločnosť Ing. Patrik Žitník, Army Training, si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.


10. Záverečné ustanovenia
Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako boli uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene

  • odoslať tovar v dohodnutej lehote

  • vystaviť a priložiť faktúru za dodaný tovar


Kupujúci sa zaväzuje:

  • prevziať objednaný tovar

  • zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu